ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OSTRAVA

Mgr. Pavel Andrle telefonní kontakt+420 774 614 144

  • právník ostrava slider 01
  • pravnik ostrava slider 02
  • pravnik ostrava slider 03
Mgr. Pavel ANDRLE

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

• Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti občanského, rodinného
a trestního prava

• Při zastupování klientů spolupracujeme v rámci své činnosti se soudními znalci, tlumočníky
a exekutory.

MENU:
služby
ceník služeb
ke stažení
sídlo a pobočky
kontakt

Zastupování klientů před soudy

právník ostrava homepage 05

Sepisování smluv

právník ostrava homepage 06 (smlouvy kupní, darovací, vypořádací, směnné a smlouvy o zřízení a zruššení věcného břemene, ověřování podpisů)

Vymáhání pohledávek

právník ostrava homepage 04 (soudní vymáhání pohledávek od samého převzetí ažž po vymáhání prostřednictvím spolupracujícího exekutora)

Advokátní úschovy peněz a listin

právník ostrava homepage 03 úschova peněz na základě trojstranné dohody o úschově

Rodinné právo

právník ostrava homepage 02 rozvody manžželství, úprava poměrů k nezletilým, úprava výžživného

Zastupování klientů v trestním a přestupkovém řízení

právník ostrava homepage 01 zastupování před orgány policie, správními orgány

Ceník služeb | Právník Ostrava

Za poskytované právní služžby je možžno s klientem sjednat odměnu za úkon právní služžby smlouvou nebo mimosmluvně.

Mimosmluvní odměna je klientovi účtována dle vyhl. č. 177/1997 Sb. Advokátního tarifu s tím, žže s klientem se nesepisuje smlouva o právním zastoupení a zastoupení je převzato toliko na základě plné moci.

Smluvní odměna je s klientem sjednána na základě smlouvy o právním zastoupení, resp. mandátní smlouvy, ve které je dohodnut rozsah právních služeb, povinnosti smluvních stran a odměna za poskytované právní služžby.
Dle dohody o právním zastoupení může být rovn잾 sjednáno, žže odměna za právní služžby bude uhrazena na základě výsledku sporu.

Ve věcech úschov finančních prostředků, sepisování smluv, či jednotlivých úkonů, kdy nedojde k převzetí právního zastoupení, je cena právní služby stanovena přiměřeně náročnosti a rozsahu dané služby při zohlednění finančních možžností klienta.
 

Vybrané ceny právních služžeb:

– za úschovy finančních prostředků je obvykle účtována částka 2.000,-Kč v případě, žže se jedná o úschovu finančních prostředků do výšše 500.000,-Kč. V ostatních případech je účtována částka 3.000,-Kč. V případě, žže je realizace úschovy spojena s úkony, které je nutno učinit nad rámec b잾né úschovy, je odměna přiměřeně navýššena právě s ohledem na rozsah a množžství těchto úkonů.

– za zastupování ve věcech rozvodu manžželství, úpravy poměrů k nezletilým je účtována částka 1.300,-Kč za 1 úkon právní služžby.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím